การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
061 857 5511
คุณบัณฑิต ปานโศก

E-Mail
QA.kru1@gmail.com


 

 

กำหนดการรับบทความ

  กำหนดรับบทความวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561   

หัวข้อที่เปิดรับบทความ

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ

ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน
นำเสนอรูปแบบบรรยาย 1,500 บาท
นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ฟรี

วิธีการชำระเงิน

ให้เจ้าของบทความรอจนกว่าจะมีบทความจะมีสถานะ "รอแจ้งชำระเงิน" จึงค่อยชำระค่าลงทะเบียน
การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระผ่าน
บัญชีเลขที่ 7-13601438-7
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

วิธีแจ้งชำระเงิน
ให้เจ้าของบทความ เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ
เลือกประเภทไฟล์เป็น "หลักฐานการชำระเงิน" และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

 

 

 


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2018 ncqa.kru.ac.th